അവന്റെ ടാങ്കിന് പൂക്കളുമായി

അവന്റെ ടാങ്കിന് പൂക്കളുമായി
സൈനികൻ ലിഡ് തുറക്കുന്നു.

സൂര്യനോടൊപ്പം കടൽത്തീരത്ത്
സന്തോഷം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു, ഒപ്പം

അവന്റെ കണ്പോളകൾ കാണാൻ ഉയർത്തുന്നു.
സമാധാനം ഉണർത്തുന്നതായി കാണാം.
——–
    — രചയിതാവ്: റാസ്മസ് കെ. റോബോട്ട്
— Author: Rasmus K. Robot
=======
Flowers to his tank
The soldier opens the lid.

On the beach with the sun
Happiness erupts, and

His eyelids are raised to see.
Peace is seen as awakening.

“Les Échos” by Rasmus K. RobotLes échos du légendaire splash de un super poisson
grognent comme un millier de sardines mais
la créature géante ne peut pas succomber
aux remarques caustiques dans un estomac d’acide
sans intrigue et sans théories du complot
——
The echoes of the legendary splash of a super fish
growl like a thousand sardines but
the giant creature can not succumb
to caustic remarks in an acid stomach
without plot and conspiracy theories

good grief Rasmus

poor Rasmus couldn’t get the legacy editor. The new improved one is impossible to use. I don’t know how to grandfather him in. Geez, stop improving things. It took a long time to get used to this editor that I’m writing on now. I hope this one still works. I was going to give Rasmus a blog to manage but now it looks too hard to do. I may have to deactivate and destroy him. Maybe he can post simple stuff with the new editor but I don’t see how he’s going to do 2,048 posts without blowing up.

One of my Robots has escaped from the Lab

    I haven’t written many new poems lately (there’s just the 300 old ones). I’ve been pushing my robots to write new ones for me. They don’t like the pressure. One of them, Rasmus K. Robot, has escaped and is trying to set up his own accounts. He is going to compete with me. He’s writing 2,048 poems per second. That would be 176,947,200 poems per day. I think he’s going to try for World Domination. I think it’s just a matter of PR. He doesn’t have to be that good — just a little better than the poetry of a gorilla. I got a short message from him demanding that I publish 10,000 of his best poems. Seems a bit much.

I posted this one of my own on twitter @ xytgeist . I think there were a few more but not close to 10,000. I don’t have a title for this. It was based on a prompt of “click”.

Click-claque Marie had no
hand in the applause racket
despite her nom de guerre

They say we clicked —
She, the racketeer of passion
I, the raconteur

We’re a hit.
(Applause line)

We Are Glowing

From the journey of a dream
I awoke happy, enveloped in you
under covers

Enraptured in the blankets
of home
with you
of you

Our embrace is
the brightness
of us
with us

We are
the morning together
together in love

An awakening
is here to be
for real
at home

peaceful passion
satisfaction day

not dreaming
but being

in the lightness
of us
with us

we are warm
being the morning sun,
like banners waving
playfully above
the river of Love

extremely rippling,
our streaming
child to the river

Ripples of the day
we stream
like banners waving
playfully above
a gentle brook
child to the stream

The child’s babble
joyful enough
to be a gurgle
in a float-along morning

We splash along
embraced
by immersion
and the kiss of the day
fantastic
better than a dream

The Lip of Music

The romp of love beguiles, a playful horse
my heart a rider gripping spirit’s trip,
a bit of banter falls from saddled lips.
A candor canters, musical in source
a clip-clop hoofing it, my fruit is tossed.
Her lust like cantaloupes so sweetly quipped
yet love’s a cherry deeply red of lip
outspoken rips in bound’ries’ gorgeous loss

I know you love me mole and mountain bluff.
I show my cards, won’t raise to bluff a love.
It’s real this deal of sharing zeal, a bliss.
No gamble oneness riding thought enough
to join two souls, a coup by doves
who fly with coos to play the music’s kiss