அவர் கீழே விழுகிறார்


அவதூறு மூலம் அறிவு விழும்போது,
அற்பமான உரையாடலின் நீர்வீழ்ச்சிகளால் விழுகிறது,
ஒரு நூலகம் சாம்பலாக மாறும்
கோபத்தின் நெருப்பில், மற்றும்
கிராமம் நீரில் மூழ்கியுள்ளது
———-
When knowledge falls through slander,
Falls into the waterfalls of frivolous conversation,
A library can be turned into ashes
In the fire of anger, and
The village is submerged

5 thoughts on “அவர் கீழே விழுகிறார்

  1. Thanks. I’m thinking about doing a retro-english thing: My regular procedure is: tentative English idea> First translation into another language> first English translation(which usually sounds like nonsense)> tentative correction with synonyms or change of theme to one that seems tenable> Second translation to other language> translation back to English etc
       I’m thinking of taking one of the oversimplified English translations and re-doing it with elaboration and nuances in English to make it a final new English poem in its own right without translation. The others would stand separately as different poems.

   Liked by 1 person

    1. It can be fun, but it’s often frustrating and annoying. I really don’t feel like learning foreign grammar right now even though apparently I should. I try test sentences to try to avoid it. Some languages seem nuts to me when it comes to gender: I keep trying to say, “She did this and that… it’s her task… or her thing” but the translation keeps coming back as “He did it”, “his thing”. I get tired of trying “to She, of her, of she. by her(she), from her, from she” under and over her or whatever… Nothing works in a casual way. I don’t want an abstract object who has a gender to be the subject of a sentence unless it’s some poetic metaphor. To me, myself, and I, the rock, she is not a stone, and when she is my rock, I’m not an island and my heart is not made of stone.

     Liked by 1 person

     1. Ah, yes. That IS annoying. I tend to get hung up on noun\adjective or adverb order as well. Really, you’ve hit on most of my frustration in attempting to learn a foreign language: that I want to be as proficient as I am in English. I guess I like wordplay too much.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.