Вецер Усходу халодны

Гэта ранні праект. Я паняцця не маю, калі гэта наогул мае сэнс.

Вецер Усходу халодны

Ёсць злыя стрэлы, а Лука – пусты лук.
Аляксандр набірае сілы з Усходу
Як пусты мяшок вецер ветру

Ён лічыць стрэлы
як злы матэматык

Арыфметыка простая:
адзін голас са стрэлкай
равно миллиону бюлетэняў

Аляксандр д’ябалшэнка
ён валодае парады і
у яго стрэлка,
стрэлы,
збіццё,
дыктатура

На целах памерлых
– гэта вяршыня айсберга, як стрэлка.
Карабель затапіць разам з капітанам
і ветравая сумка не можа плаваць.

———————–
The Wind of the East is Cold

There are evil arrows, and Luke is an empty bow.
Alexander is gaining strength from the East
Like an empty bag of wind

He counts the shots
like an evil mathematician

The arithmetic is simple:
one voice with an arrow
equal to a million ballots

Alexander the Devil
he owns tips and
he has an arrow,
shots,
beating,
dictatorship

On the bodies of the dead
– it’s the tip of the iceberg like an arrow.
The ship is sunk along with the captain
and the wind bag cannot float.

Спектакль – старажытная рэч

    Верш Дугласа Гілберта

Сябры, паэты, шэльма, пазычце мне мазгі,
Я прыбыў, каб пахаваць Пуцін ў магіле Шэкспіра
бо імператар не цэзар Беларусі.

Кажуць, Брут не быў бы пачэсным чалавекам.
Усё наадварот. Але паглядзіце
лялечны спектакль.

Будзь мне вушамі, каб слухаць мудрасць і стратэгію
Прыходзьце паслухаць; шэпт ад мяне, гром ад цябе.
Будзем валадарыць над дажджом, які мы сутыкаемся разам
шпацыр па румянай мутнай зары
спевы з здзекліва птушка
хто пераклікаецца з нашымі смуткамі
—————-
Performance Is an Ancient Thing
A poem by Douglas Gilbert

Friends, poets, pranksters, lend me brains,
I arrived to bury Putin in Shakespeare’s grave
for the emperor is not the Caesar of Belarus.

They say Brutus would not be an honorable man.
Quite the opposite. But look
puppet show.

Be my ears to listen to wisdom and strategy
Come listen; a whisper from me, thunder from you.
Let us reign over the rain we face together
a walk through the ruddy muddy dawn
singing with a mocking bird
who echoes our sorrows