Ако трябва да отидете (Macedonian)

Остави ме, ако мора да одиш на друга љубов

Имате желби за секс
исто како и кога Сонцето таа себе
таа мора да ја посака темнината на просторот
и мора да бара да го свртиме нашето лице

Јас нема да дозволам Сонцето да постави на нас , и
Не можам да спијам навечер
кога топлината на Лето е ладна
———————————————————
Leave me, if you must go to another love

You have sex wishes
the same as when the Sun itself
she must wish the darkness of the space
and must seek to turn our face

I will not let the sun set for us, and
I can not sleep at night
when the heat of Summer is cold