Од урнатините (Macedonian version of “Rubble of You”)

Вие дама се толку убави
со нечистотии
на твоето лице, со
искината облека.

Вие сте убави
со кована коса
и крв, како што е тоа
затоа што

тие ве повлекоа
од урнатините

и слушнав ти шепот
Те сакам
——-
From the ruins

You lady are so beautiful
with impurity
on your face, with
tattered clothing.

You are beautiful
with wrought hair
and blood, as it is
because

they have withdrawn you
from the ruins

and I heard you whisper
I love you